Działamy dla księgowych

od 110 lat

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jest najstarszą i największą polską organizacją skupiającą przedstawicieli środowiska zawodowego związanego z rachunkowością i finansami.

Poznaj naszą historię
1937

powołanie w Krakowie Oddziału Związku Księgowych w Polsce dla Małopolski Zachodniej

Jubileusz SKwP Kraków
1948

zebranie założycielskie krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

1958

wznowienie, po 10-letniej przerwie, działalności SKwP w Krakowie i powołanie Oddziału Okręgowego

Jubileusz SKwP Kraków
1981

Oddział osiągnął 6.5 tys. członków zwyczajnych SKwP – największą liczbę w swojej historii

1985

rozpoczęły się coroczne konkursy z rachunkowości dla uczniów szkól ekonomicznych, które z przerwami, są organizowane do dzisiaj.

Jubileusz SKwP Kraków
1992

nabycie dla potrzeb O/O prawa własności do lokalu przy ul. Małej 1-3 w Krakowie

Jubileusz SKwP Kraków
1995

zakup nieruchomości dla potrzeb Oddziału Terenowego w Tarnowie, przy ul. Kopernika 8/2

1999

rozpoczęcie działalności w obecnej siedzibie Oddziału Okręgowego przy ul. Kazimierz Wielkiego 19 w Krakowie

Jubileusz SKwP Kraków
2001

zakup nieruchomości dla potrzeb Oddziału Terenowego w Nowym Sączu, przy ul. Kochanowskiego 18

Jubileusz SKwP Kraków
2006

2006 - 2015 realizowanie na terenie Małopolski wielu szkoleniowych projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej, stając się liderem tej działalności w Stowarzyszeniu

2008

prof. zw. dr hab. Bronisław Micherda zostaje prezesem Zarządu i kieruje Oddziałem przez kolejnych 8 lat

Jubileusz SKwP Kraków
2009

zainicjowanie przez Oddział pomysłu corocznych ogólnopolskich spotkań jednostek organizacyjnych SKwP

2013

I edycja konkursu „Letnie igrzyska z rachunkowości” dla studentów uczelni ekonomicznych z całej Polski. Od 2016 r. konkurs nosi imię Prof. Bronisława Micherdy

2014

uzyskanie znaku jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych na szkolenia realizowane przez Oddział

Jubileusz SKwP Kraków
2016

opracowanie ścieżki rozwoju zawodowego pracowników sfery zewnętrznych usług księgowych pn. Akademia Outsourcingu SKwP

Jubileusz SKwP Kraków
1907

9 czerwca zostało powołane do życia Stowarzyszenie pod nazwą „Związek Buchalterów w Warszawie” obejmujące zasięgiem Królestwo Polskie.

Jubileusz SKwP
1927

5-6 czerwca odbył się w Warszawie I Ogólnokrajowy Zjazd Księgowych

1944

4 sierpnia odbyło się pierwsze po wojnie posiedzenie Oddziału Lubelskiego Związku Księgowych w Polsce.

1946

30 lipca zarejestrowano – na mocy decyzji Prezydenta m.st. Warszawy – „Stowarzyszenie Księgowych w Polsce”.

1957

4 marca zarejestrowano ponownie, zlikwidowane przez władze administracyjne, „Stowarzyszenie Księgowych w Polsce” jako społeczna organizację zawodową.

1958

18 maja Zarząd Główny powołał Rade Naukową Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

1969

Wydawane od 1952 r. czasopismo „Rachunkowość” staje się organem prasowym Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

1989

12 maja Krajowa Rada Dyplomowanych Biegłych Księgowych, powołana przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, została przyjęta do Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC).

1998

27 lutego Stowarzyszenie podpisało umowę licencyjną na pierwsze oficjalne tłumaczenie i publikację Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.

2007

W setną rocznicę powstania pierwszej organizacji zawodowej księgowych na ziemiach polskich Stowarzyszenie Księgowych w Polsce zorganizowało w Warszawie Kongres Polskiej Rachunkowości.

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce wprowadziło Kodeks zawodowej etyki w rachunkowości i stało się jego pierwszym sygnatariuszem.

2009

Zarząd Główny Stowarzyszenia Księgowych w Polsce wprowadził tytuł „dyplomowany księgowy" i certyfikację zawodu księgowego.

2010

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce ustanowiło 9 czerwca Dniem Księgowego

2011

Z okazji polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej zorganizowano międzynarodową konferencję naukową "Rachunkowość w dziele integracji europejskiej" pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.

2013

Wprowadzenie tytułu honorowego "Ambasador zawodowej etyki w rachunkowości" oraz tytułu zawodowego "Certyfikowany ekspert usług księgowych"

SKwP
obecnie

SKwP
obecnie

26
oddziałów Ookręgowych
37
oddziałów terenowych
ponad
22000
członków
ponad
80000
uczestników przedsięwzięć edukacyjnych w SKwP
ponad
68000
Przeszkolonych osób
Kół
zakładowych
Kół
Branżowych
Kół
młodzieżowych
Kół
Seniorów
Klubów

SKwP Oddział
Okręgowy w Krakowie


6
oddziałów terenowych
ponad
2900
członków
ponad
6983
Przeszkolonych osób w 2016 r.
ponad
1716
uczestników odczytów i konferencji
Koła terenowe
Klub Młodych Księgowych
Klub Seniorów

Fot. Siedziba Oddziału Okręgowego SKwP w Krakowie przy ul. Kazimierza Wielkiego 19

Aktualnie Oddziałem Okręgowym w Krakowie kieruje Zarząd wybrany na XVIII Okręgowym Zjeździe
Fot. Zarząd O-O Kr. wybrany na kadencję 2015-2018, z najbliższymi współpracownikami. Od lewej: dr Konrad Grabiński - prezes OT Kraków, Józef Ścisłowicz - prezes OT Nowy Targ, Marek Gruca - członek O/O, Urszula Prochwicz - sekretarz O/O i przewodnicząca Komisji ds. biur rachunkowych, Andrzej Piwowarczyk - przewodniczący Komisji ds. rozwoju organizacji i współpracy z otoczeniem, Michalina Berlińska - prezes OT Olkusz, Maria Bil - prezes OT Chrzanów, Maria Wielgus - prezes OT Tarnów , dr Łukasz Górka - prezes O/O, dr Krzysztof Jonas - przewodniczący Komisji ds. etyki i zawodowej integracji, Ilona Bienias - przewodnicząca Komisji ds. edukacji, Włodzimierz Lurka - skarbnik O/O, Barbara Gablankowska - wiceprezes O/O, Stanisław Gładysz - przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej, dr Marcin Kędzior - przewodniczący Komisji ds. rachunkowości i informatyki, Kazimierz Jarosz - dyrektor Biura O/O, Antoni Kurek - wiceprezes O/O

Portret księgowych

Zapracowani,
ale usatysfakcjonowani

Raport Oddziału Wielkopolskiego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Premiera raportu: czerwiec 2017

Zapowiedź

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez Oddział Wielkopolski Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, księgowi jako najważniejsze cechy w swojej pracy wskazują: skrupulatność, analityczny umysł oraz uczciwość.

Księgowy musi podejmować decyzje w warunkach dużej niepewności, będąc często narażonym na presję i pokusy - uczciwość jest azymutem, który pozwala w każdej sytuacji znaleźć odpowiedni punkt odniesienia.

Ponad połowa księgowych z Wielkopolski uważa, że ich zawód cieszy się uznaniem ze strony pracodawców i klientów. W tym przypadku to „tylko” czy „aż” połowa?

Czy w osobistych, bezpośrednich relacjach księgowych z ich chlebodawcami sytuacja przedstawia się inaczej? Jakie uznanie ze strony najbliższego otoczenia, sąsiadów i przyjaciół odczuwają uczestnicy sondażu przeprowadzonego przez Oddział Wielkopolski w Poznaniu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce?

Partnerzy raportu